Regulamin Sklepu

 1. Informacje ogólne
 • Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania oraz realizacji zamówień towarów za pośrednictwem Serwisu dostępnego pod adresem : www.sklep-namace.pl oraz poprzez aplikacje mobilne, takie jak Na Mące Ezakupy.
 • Przed skorzystaniem lub zarejestrowaniem się na stronie : www.sklep-namace.pl lub w aplikacjach mobilnych należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Jeżeli nie zgadzacie się Państwo z którymkolwiek postanowieniem Regulaminu, bądź z jego całością, uprzejmie prosimy o nie akceptowanie Regulaminu, nie rejestrowanie się w Serwisie oraz o nie korzystanie z Serwisu.
 • Każdy Użytkownik, po zaakceptowaniu treści Regulaminu, zobowiązany jest do jego przestrzegania.
 • Regulamin jest dostępny w każdym czasie za pośrednictwem Serwisu. Regulamin jest zamieszczony w Serwisie w formie umożliwiającej wydruk.
 • Użyte w Regulaminie pojęcia posiadają następujące znaczenie:
  • Serwis – platforma internetowa, zlokalizowana pod adresem: www.sklep-namace.pl, na którą składają się elementy graficzne, oprogramowanie oraz aplikacje mobilne, takie jak Na Mące Ezakupy umożliwiające świadczenie usług drogą elektroniczną na rzecz Zamawiających; w Serwisie prezentowane są Towary Sprzedawcy oraz Ceny orientacyjne Towarów.
  • Zamówienie – sporządzona i wysłana przez Zamawiającego, za pośrednictwem Serwisu, lista Towarów, które Zamawiający planuje zakupić od Sprzedawcy w Dniu Realizacji Zamówienia.
  • Sprzedawca – podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest TARGOR-TRUCK Sp. z o.o. Ławy 97, 07-411 Rzekuń tel. 29 765 41 00 siedziba: 07-411 Rzekuń k/Ostrołęki, Ławy 97NIP: 758-20-45-405, KRS: 0000068646
   Sąd Rej. dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydz. Gosp. KRS,
   Kapitał Zakładowy: 550 000,00 PLN
  • Zamawiający – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zarejestrowała się w Serwisie, zaakceptowała Regulamin i dokonuje Zamówienia.
  • Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca z Serwisu.
  • Towary – towary prezentowane przez Sprzedawcę w Serwisie, które Zamawiający może wybrać celem sporządzenia i wysłania Zamówienia, a następnie je kupić po zaoferowaniu ich przez Sprzedawcę w Dniu Realizacji Zamówienia; Towary oraz Ceny orientacyjne prezentowane w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Dokładne informacje na temat poszczególnych Towarów umieszczone są w Serwisie obok zdjęcia Towaru, które jest widoczne dla Zamawiającego podczas składania Zamówienia.
  • Cena orientacyjna – oznacza orientacyjną cenę Towaru brutto, umieszczoną w Serwisie obok informacji o Towarze; ceny orientacyjne są wyrażone w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT lecz nie uwzględniają Kosztów Realizacji Zamówienia lub Opłaty za Odbiór Osobisty Towaru; Ceny podane w Serwisie nie są cenami wiążącymi – są jedynie cenami orientacyjnymi; w Dniu Realizacji Zamówienia, ostateczna cena Towarów podana w Ofercie może się różnić od ich ceny orientacyjnej podanej w Serwisie w dniu składania Zamówienia i będzie stanowić cenę Towaru obowiązującą w Placówce w Dniu Realizacji Zamówienia.
  • Realizacja Zamówienia – dokonanie przez Dostawcę dostawy Zamówienia na wskazany przez Zamawiającego adres lub osobisty odbiór Towarów przez Zamawiającego w Placówce; przy Realizacji Zamówienia Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Towar bez wad.
  • Dzień Realizacji Zamówienia – wybrany przez Zamawiającego dzień, w którym ma nastąpić dostawa Zamówienia na wskazany przez Zamawiającego adres lub w którym Zamawiający dokona osobistego odbioru Zamówienia z Placówce; w Dniu Realizacji Zamówienia, jeśli Zamawiający przyjmie ofertę Sprzedawcy, następuje zawarcie umowy sprzedaży Towarów.
  • Koszt Realizacji Zamówienia – opłata za Realizację Zamówienia, jeżeli dochodzi do niej poprzez dostawę Zamówienia na wskazany przez Zamawiającego adres; Koszt Realizacji Zamówienia jest uwidoczniony w Serwisie po zalogowaniu i może być sprawdzony przed przystąpieniem do składania Zamówienia. Wysokość Kosztu Realizacji Zamówienia zależy od dnia tygodnia, pory dnia, w którym ma być Realizowane Zamówienie oraz, w wybranych lokalizacjach, od wartości Zamówienia. W przypadku dodania do Zamówienia Towarów powyżej określonego progu kwotowego, w wybranych lokalizacjach, opłata za Realizację Zamówienia nie jest dodawana.
  • Opłata za zamówienie poniżej wartości minimalnej – opłata dodawana do Zamówienia poniżej określonego progu kwotowego w chwili realizacji transakcji obok Kosztu Realizacji Zamówienia w wybranych lokalizacjach, widoczna po zalogowaniu w Serwisie; w przypadku dodania do Zamówienia Produktów powyżej określonego progu kwotowego, Opłata za zamówienie poniżej wartości minimalnej nie jest dodawana.
  • Opłata za Odbiór Osobisty – dodatkowa opłata za możliwość osobistego odbioru Zamówienia w Placówce. Wysokość Opłaty za Odbiór Osobisty jest uwidoczniona w Serwisie po zalogowaniu i może być sprawdzona przed przystąpieniem do składania Zamówienia.
  • Placówka – należy przez to rozumieć sklepy prowadzone przez Sprzedawcę pod marką „Na Mące”, które Realizują Zamówienie.
  • Konto – utworzone po rejestracji indywidualne konto Zamawiającego, za pomocą którego dokonuje Zamówień oraz zarządza danymi podanymi podczas procesu rejestracji.
  • Login – adres e-mail podany przez Zamawiającego na etapie rejestracji w Serwisie.
  • Dostawca – osoba fizyczna zatrudniona przez Sprzedawcę i legitymująca się jego pełnomocnictwem, która będzie Realizowała Zamówienie oraz, jeśli Zamawiający przyjmie ofertę Sprzedawcy, będzie zawierała w imieniu Sprzedawcy umowę sprzedaży Towarów z Zamawiającym.
  • Oferta – dokument przygotowany przez Sprzedającego oraz przedstawiany przez Dostawcę w miejscu i w dniu Realizacji Zamówienia, który obejmuje zamówione Towary, zaoferowane towary ekwiwalentne oraz ceny będące cenami ostatecznymi, po których Zamawiający może nabyć Towary oraz zaoferowane towary ekwiwalentne.
 1. Serwis
 • Aby skorzystać z Serwisu niezbędne jest:
  • szerokopasmowe łącze internetowe,
  • przeglądarka internetowa (Internet Explorer 8 i nowsze, Google Chrome 15 i nowsze, Mozilla Firefox 7 i nowsze, Opera 11 i nowsze) obsługująca CSS i JavaScript,
  • włączona obsługa plików cookies,
  • włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up),
  • system operacyjny Microsoft Windows XP, 7 lub Vista i nowsze,
  • aktywne konto e-mail.
 • Korzystanie z aplikacji mobilnych możliwe jest przy użyciu urządzeń przenośnych zaopatrzonych w system operacyjny Android 2.3.3 i nowsze, iOS 5.1.1 i nowsze, Windows Phone 8.1 i nowsze, Windows 8.0 z procesorami x86, x64, ARM z zainstalowaną aplikacją mobilną. Korzystanie z wersji mobilnej serwisu możliwe jest przy użyciu urządzeń przenośnych zaopatrzonych w łącze internetowe i ekran ciekłokrystaliczny.
 • Użytkownik powinien korzystać z Serwisu zgodnie z przeznaczeniem i powstrzymać się od wszelkiej działalności, która mogłaby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, za taką działalność jest uznane w szczególności:
  • ingerencja w korzystanie z Serwisu przez innych Użytkowników, w tym uniemożliwienie korzystanie z niego;
  • ingerencja w zawartość lub charakter techniczny Serwisu.
 • Sprzedawca podejmuje na bieżąco działania w celu poprawy funkcjonowania jakości Serwisu, jednak zastrzega, że mogą pojawić się błędy oraz problemy techniczne w korzystaniu z niego. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji, Użytkownik powinien zgłosić to Sprzedawcy za pośrednictwem Infolinii. Sprzedawca niezwłocznie podejmie próbę przywrócenia właściwego funkcjonowania Serwisu.
 • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  • niekompatybilność Serwisu z końcowym sprzętem i oprogramowaniem Użytkownika lub z jego przyłączem do publicznej sieci Internet;
  • trudności techniczne, w tym błędy i niepowodzenia w łączeniu się z Serwisem, które leżą po stronie Użytkownika.
 • Wszelkie treści umieszczone w Serwisie, w tym znaki towarowe, zdjęcia, opisy, aplikacje podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie w całości lub poszczególnych części stanowi naruszenie prawa.
 1. Proces rejestracyjny
 • Realizacja Zamówienia jest ograniczona do określonego obszaru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Realizacja Zamówienia jest możliwe tylko dla Użytkowników, którzy w procesie rejestracji wybrali z list rozwijanych umieszczonych na stronie Serwisu adres dostawy na obszarze objętym działalnością Sprzedawcy.
 • Jeżeli adres dostawy podany przez Użytkownika nie jest aktualnie obsługiwany przez Sprzedawcę, Użytkownik ma możliwość zamówienia informacji o włączeniu tego adresu w przyszłości do obszaru objętego działaniem Sprzedawcy.
 • Złożenie Zamówienia i późniejsze dokonanie zakupu Towarów możliwe jest po wypełnianiu przez Zamawiającego formularza rejestracyjnego. Przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego należy podać prawidłowe i aktualne dane, które są niezbędne do realizacji Zamówienia tj.:
  Imię, nazwisko, dokładny adres dostaw, numer telefonu, adres e-mail (wykorzystywany później jako Login), ustalenie hasła oraz potwierdzenie zapoznania się i akceptacji Regulaminu.
 • W przypadku zmiany danych podanych przy rejestracji, Zamawiający powinien dokonać ich aktualizacji po zalogowaniu się na swoje Konto, w zakładce „Moje konto” w Serwisie lub poprzez Infolinię. Zmiana adresu, nr telefonu oraz zgody na otrzymywanie informacji handlowych możliwa jest poprzez Serwis. Zmiana pozostałych danych możliwa jest jedynie poprzez Infolinię.
 • Aby usunąć swoje Konto z Serwisu, Zamawiający musi skontaktować się z Infolinią.
 • Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejnych Zamówień można dokonywać logując się w Serwisie do swojego Konta poprzez podanie Loginu i ustalonego hasła.
 • Login i hasło mają charakter poufny. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za działania będące następstwem ujawnienia Loginu i hasła osobom trzecim.
 • W przypadku podjęcia przez Użytkownika bezprawnych działań godzących w funkcjonalność Serwisu, Sprzedawca skorzysta ze środków ochrony przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa.
 1. Proces składania Zamówień
 • Sprzedawca dokłada najwyższej staranności zawodowej, by Towary prezentowane w Serwisie były dostępne.
 • Jeśli Towary zamówione przez Zamawiającego będą niedostępne, w momencie Realizacji Zamówienia Sprzedawca, o ile jest to możliwe, zaoferuje towary ekwiwalentne, których charakter i cena będą zbliżone do Towarów zamówionych przez Zamawiającego. Przy Realizacji Zamówienia towary ekwiwalentne będą wyróżnione spośród Towarów objętych Zamówieniem, a Zamawiający ma prawo odmowy przyjęcia części lub wszystkich zaoferowanych przez Sprzedawcę towarów ekwiwalentnych. Kwota (wartość) dotycząca towarów, które zostały odrzucone, nie zostanie potrącona z karty płatniczej Zamawiającego, jeśli z wyprzedzeniem podał on dane swojej karty w celu dokonania płatności w trybie online.
 • Ceny podane w Serwisie są cenami orientacyjnymi. W momencie Realizacji Zamówienia, cena określonych Towarów może się różnić od ich ceny prezentowanej w Serwisie z powodu zmian cen produktów, drobnych różnic w wadze produktów ważonych, dostarczenia towarów ekwiwalentnych w miejsce brakujących produktów. Zgodnie z wyborem Zamawiającego, do ceny Zamówienia może być doliczony koszt zapakowania Towarów w torby, zgodnie z ust. 7 poniżej.
 • W ramach jednego Zamówienia Zamawiający ma możliwość zamówić maksymalnie:
  • 24 sztuki każdego Towaru (w przypadku sprzedaży na sztuki) albo
  • 24 kilogramy każdego Towaru (w przypadku sprzedaży na wagę)
  • Inną niż powyższe ilość lub wagę, jeśli Sprzedawca określi takową dla danego Towaru lub grupy Towarów.

Maksymalna ilość lub waga możliwa do zamówienia będzie każdorazowo uwidoczniona przy zamawianym Towarze jeśli zostanie osiągnięta lub przekroczona.

 • W przypadku zamawiania Towarów na wagę, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dostarczenia Towarów o wadze różnej od wagi wskazanej w Zamówieniu, przy czym różnica nie może być większa niż +/- 10%.
 • Jeśli, w przypadku Towarów, których cena jest określana zgodnie z wagą jednostkową i których istota na to pozwala, Zamawiający zamawia pewną ilość sztuk zamiast określonej wagi, Sprzedawca dostarczy zamówioną ilość sztuk. Cena zostanie wówczas określona zgodnie z wagą zamówionej ilości sztuk takich Towarów.
 • Na Mące, wykonując swoją działalność, wspiera ochronę środowiska i oferuje taką możliwość swoim klientom. W związku z tym Zamawiający może wybrać jedną z następujących opcji pakowania i przekazania Towarów:
  • Towary zostaną dostarczone w torbach na zakupy; W takim przypadku do wartości Zamówienia zostanie doliczona jedna stała opłata za korzystanie z toreb w wysokości 2,00 zł na jedno Zamówienie, niezależnie od liczby używanych plastikowych toreb;
  • Towary zostaną dostarczone Zamawiającemu bez toreb na zakupy, a Zamawiający przejmie Towary przy użyciu jego/jej własnej torby na zakupy lub w inny sposób; mięso na wagę, świeże ryby, detergenty i inne rodzaje towarów, które powinny być osobno zapakowane ze względów higienicznych, będą pakowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i koszty takiego opakowania nie będą obciążać Zamawiającego; Na Mące zapewni Zamawiającemu odpowiednią ilość czasu potrzebnego do przekazania wszystkich dostarczonych w ten sposób Towarów.
 • Zamawiający składa Zamówienie po zalogowaniu się na swoje Konto w Serwisie. Sprzedawca przesyła Zamawiającemu na podany przez niego w procesie rejestracji adres e-mail potwierdzenie zamówienia. Zamówienie to pozostaje dostępne (widoczne) na Koncie Zamawiającego przez okres 2 lat.
 • Zamawiający może składać zamówienia 24 h na dobę, w każdy dzień tygodnia, przy czym Zamawiający może to zrobić najpóźniej do godziny 23.30 dnia poprzedzającego Realizację Zamówienia.
 • Zamawiający może odwołać lub zmienić Zamówienie po zalogowaniu się na swoje Konto w Serwisie lub za pośrednictwem Infolinii. Odwołanie lub zmiana Zamówienia zostaną przyjęte przez Sprzedawcę, jeśli będą złożone przez Zamawiającego do godziny 23.00 w dniu poprzedzającym Realizację Zamówienia. Zmiana Zamówienia dotyczy tylko Towarów w Zamówieniu, a nie Terminu Realizacji Zamówienia lub sposobu płatności.
 • Koszt Realizacji Zamówienia nie jest ujęty w Wartości Orientacyjnej Towarów. Koszt ten jest widoczny w Serwisie po zalogowaniu i może ulec zmianie do momentu zatwierdzenia Zamówienia na stronie Serwisu. Oznacza to, że w przypadku dodania do koszyka Towarów powyżej określonego w Serwisie progu kwotowego, w wybranych lokalizacjach, Koszt Realizacji Zamówienia może nie zostać naliczony, a dostawa Towarów będzie wówczas bezpłatna.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Zamawiającego, np. w drodze kontaktu telefonicznego.
 • Jeśli cena dostarczonych Towarów jest wyższa niż Cena Towarów wyszczególniona w wysyłanym Zamawiającemu potwierdzeniu Zamówienia, Zamawiający w momencie Realizacji Zamówienia może nie kupić takich Towarów. Wartość Towarów, które zostały odrzucone nie zostanie potrącona z karty płatniczej Zamawiającego, jeśli podał on z wyprzedzeniem dane swojej karty płatniczej w celu dokonania płatności w trybie online.
 • Umowa sprzedaży Towarów między Sprzedawcą a Zamawiającym jest zawierana jedynie wówczas, gdy zamówione Towary zostały odebrane osobiście przez Zamawiającego z Placówki lub dostarczone przez Sprzedawcę do miejsca dostawy wskazanego przez Zamawiającego, a Zamawiający wyrazi wolę ich nabycia po cenie wskazanej w przedstawionej w momencie Realizacji Zamówienia Ofercie. Serwis jedynie umożliwia złożenie Zamówienia, a w następstwie odbioru osobistego lub dostawy po zaakceptowaniu Oferty Sprzedawcy, co do Towarów objętych Zamówieniem może dojść do zawarcia umowy sprzedaży.
 • W wybranych lokalizacjach, do Zamówienia zostanie doliczona Opłata za zamówienie poniżej wartości minimalnej, jeśli łączna wartość dostarczonych towarów nie przekracza określonej w Serwisie wartości. W wybranych lokalizacjach, w przypadku dodania do koszyka Towarów powyżej określonego w serwisie progu kwotowego, Koszt Realizacji Zamówienia może nie zostać naliczony, a dostawa Towarów będzie wówczas bezpłatna.

  Objęcie danej lokalizacji Opłatą za zamówienie poniżej wartości minimalnej oraz darmową dostawą jest widoczne po zalogowaniu w Serwisie.

 • Ochrona danych osobowych Zapisy dotyczące ochrony danych osobowych zostały zawarte w odpowiednim dziale Polityki Prywatności Targor – Truck, dostępnej na stronie: www.targor-truck.pl/polityka-prywatnosci/.

 

 1. Realizacja Zamówienia
 • Sprzedawca dostarcza Towary wyłącznie na obszarze swojej działalności, który może być sprawdzony poprzez kliknięcie w link „Sprawdź dostępność usługi” oraz wpisanie kodu pocztowego.
 • Sprzedawca nie realizuje Zamówień w 13 dni ustawowo wolnych od pracy oraz w niedziele, objęte ustawowym zakazem handlu. W przypadku wyznaczenia innych, niż określone w zdaniu poprzednim, dni nierealizowania Zamówień, Sprzedawca z odpowiednim wyprzedzeniem umieści o tym informację na stronach Serwisu.
 • W przypadku wybranych obszarów Sprzedawca zastrzega sobie prawo do stałego ograniczenia dni i godzin, w których realizowane są dostawy. Aktualne informacje o dniach i godzinach, w których realizowane są dostawy na danym obszarze są widoczne po zalogowaniu w sekcji „Zarezerwuj termin dostawy” podczas procesu składania zamówienia. Sprzedawca umieści na stronach Serwisu informacje o obszarach, w których obowiązują inne terminy dostaw niż określone w pkt 4.
 • Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 powyżej, dostawy są realizowane 7 dni w tygodniu w godzinach 12.00 – 18.00, a w przypadku Odbioru Osobistego w godzinach 10.00 – 16.00.
 • Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby dokonać Realizacji Zamówienia w wyznaczonym terminie. W przypadku braku możliwości terminowej Realizacji Zamówienia, Sprzedawca podejmie wszelkie kroki, by jak najszybciej skontaktować się z Zamawiającym przy użyciu numeru telefonu podanego przez Zamawiającego w formularzu rejestracyjnym.
 • W przypadku sprzedaży Towarów objętych promocją lub pochodzących z wyprzedaży, których ilość jest ograniczona, Realizacja Zamówień uzależniona jest od kolejności ich wpłynięcia do Sprzedawcy, a Zamówienia realizowane są aż do wyczerpania zapasów danego Towaru objętego promocją lub wyprzedażą.
 • Wartość Zamówień kilku Zamawiających dokonanych na ten sam adres dostawy nie ulega sumowaniu.
 • Sprzedawca zastrzega sobie możliwość weryfikacji wieku osoby odbierającej Towar. Jeśli okaże się, że osoba ta ma mniej niż 18 lat i żadna inna osoba nie może odebrać Towarów, a gdy przedmiotem Zamówienia są wyroby tytoniowe, Sprzedawca odmawia wydania tych Towarów.
 • Sprzedawca dostarcza Towar wraz z Ofertą, paragonem fiskalnym, wzorem odstąpienia od umowy sprzedaży oraz wyciągiem z niniejszego Regulaminu. Jeżeli Zamawiający chce otrzymać fakturę VAT, powinien wpisać dane niezbędne do wystawienia faktury w wyznaczonym polu na stronie internetowej: numer NIP w polu „Faktura VAT”, oraz pozostałe dane: tj. nazwę firmy, adres firmy w pole „Pozostaw instrukcje dla dostawcy lub/i zamów fakturę” znajdujące się w module rezerwacji terminu dostawy w Serwisie. W przypadku nieprzyjęcia Towaru/Towarów Zamawiający, powinien udać się po korektę faktury do Punktu Obsługi Klienta w Placówce, której adres widnieje na fakturze.
 • W razie nieobecności Zamawiającego pod wskazanym w Zamówieniu adresem w wybranych przez niego godzinach dostawy Dostawca pozostawi w drzwiach zawiadomienie o próbie realizacji dostawy. W przypadku, kiedy nieobecność Zamawiającego była chwilowa, a Dostawca nie wrócił jeszcze do Placówki istnieje możliwość skierowania Dostawcy z powrotem do Zamawiającego poprzez kontakt z Infolinią. Jeżeli Dostawca wrócił już do Placówki, Zamówienie zostanie anulowane.
 • Istnieje możliwość odbioru zamówionego Towaru osobiście w Placówkach w miejscu specjalnie oznaczonym opisem „Zamów i odbierz” za dodatkową Opłatą za Odbiór Osobisty. Zamawiający w procesie zamawiania Towarów dokonuje wyboru pomiędzy zamówieniem pod wskazany adres lub odbiorem osobistym w Placówce.
 • W przypadku odbioru osobistego konieczne jest wybranie przez Zamawiającego w Serwisie dwugodzinnego przedziału czasowego, w którym Zamawiający zobowiązuje się odebrać zakupy.
  Jeśli zakupy nie zostaną odebrane w wybranym przez Zamawiającego przedziale czasowym zamówienie zostanie anulowane.
 • Do odbioru osobistego Towarów w Placówce wymagane jest podanie przez Zamawiającego numeru zamówienia, imienia i nazwiska Zamawiającego oraz posiadanie karty płatniczej lub przy płatności on-line ważnego dokumentu tożsamości Zamawiającego ze zdjęciem. Odbioru osobistego może dokonać tylko osoba pełnoletnia.
 1. Zasady płatności
 • Zamawiający ma możliwość wyboru następujących form płatności:
  • On-line – za pomocą następujących kart debetowych/kredytowych wydanych przez banki w Polsce,Visa, Visa Electron, Master Card, Maestro. Jeśli karta zostanie odrzucona Zamawiający powinien kontaktować się z jej wystawcą w celu sprawdzenia czy karta posiada funkcjonalność płacenia w trybie on-line.
  • Płatność przy odbiorze – za pomocą następujących kart debetowych/kredytowych: Visa, Visa Electron, Master Card, Maestro.
 • Jeśli Zamawiający zamierza dokonać płatności w trybie on-line, w momencie składania zamówienia w Serwisie zostanie przeprowadzona preautoryzacja (blokada) karty płatniczej w wysokości nie wyższej niż 10 zł. Autoryzacja całkowitej kwoty zamówienia zostanie przeprowadzona dopiero w dniu, w którym Towary zostaną dostarczone i zakupione przez Zamawiającego. Rachunek klienta zostanie obciążony ostateczną ceną sprzedaży.
 • W celu zmniejszenia ryzyka nieuprawnionego dostępu do szczegółów karty Zamawiającego zostaną one zakodowane.
 1. Prawo odstąpienia od umowy
 • Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, Zamawiający może w terminie 14 dni od Dnia Realizacji Zamówienia, od umowy odstąpić bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Zamawiający powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Rekomendowanym przez Sprzedającego sposobem odstąpienia od umowy jest przesłanie wypełnionego formularza mailowo na adres: sklep@namace.pl, lub przesłanie go pocztą na adres Placówki, z której było realizowane Zamówienie (adres właściwej Placówki umieszczony będzie na paragonie).
 • Do oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający powinien dołączyć dowód zakupu Towaru, lub w inny sposób udokumentować zakup Towarów.
 • Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu od następujących Towarów:
  • ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia;
  • dostarczanych w zapieczętowanych opakowaniach, które po otwarciu opakowania nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia, lub ze względów higienicznych;
  • nagrań dźwiękowych lub wizualnych, a także programów komputerowych dostarczanych w zapieczętowanych opakowaniach, jeżeli oparkowanie to zostało otwarte przez Zamawiającego;
  • prasy, w tym dzienników, periodyków lub czasopism.
 • Zamawiający ma obowiązek zwrócić Towary, których dotyczy oświadczenie o odstąpieniu od umowy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
  Rekomendowanym sposobem wykonania prawa odstąpienia od umowy, który umożliwi Sprzedawcy jak najszybsze załatwienie sprawy jest osobisty zwrot Towarów do Placówki, z której realizowano Zamówienie (adres właściwej Placówki będzie umieszczony na paragonie) przed upływem tego terminu. Do zachowania terminu wystarczy też odesłanie Towarów przed jego upływem.
 • Zwrot Towarów następuje na koszt Zamawiającego. Jeżeli ze względu na charakter Towarów (np. waga, gabaryty) nie jest możliwe odesłanie tego Towaru w zwykły sposób , Sprzedający odbierze Towary od Zamawiającego na swój koszt.
 • Sprzedawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania od Zamawiającego oświadczenia o całościowym lub częściowym odstąpieniu od umowy, zwróci Zamawiającemu dokonaną przez niego płatność za zwrócone Towary. W przypadku całościowego odstąpienia od umowy Sprzedawca zwróci Zamawiającemu także Koszty Realizacji Zamówienia.
 • Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności, o których mowa w ust. 7 powyżej, do chwili dokonania przez Zamawiającego zwrotu Towarów, których dotyczy odstąpienie od umowy, lub dostarczenia przez Zamawiającego potwierdzenia, że Towary te odesłał, w zależności od tego, które z tych zdarzeń (zwrot czy dostarczenie potwierdzenia) nastąpi wcześniej.
 • Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu sposobu zapłaty, jakiego użył Zamawiający.
 • Przed odstąpieniem od umowy, Zamawiający nie powinien korzystać z Towarów w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów. W przeciwnym razie, Zamawiający będzie ponosił odpowiedzialności za zmniejszenie wartości Towarów.
 • Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie wyłącza uprawnień Zamawiającego wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności Towaru z umową oraz gwarancji producenta.
 • Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Zamawiającemu, jeżeli zawarł on umowę w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (jako przedsiębiorca).
 1. Reklamacje
 • Zamawiający przed dokonaniem odbioru Towaru ma możliwość sprawdzenia ich w obecności Dostawcy. Sprzedawca zaleca nieprzyjmowanie uszkodzonych Towarów.
 • W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z umową po jego wydaniu Zamawiający ma prawo złożyć reklamację w dowolnej Placówce.
 • W celu rozpatrzenia reklamacji Zamawiający powinien dostarczyć do Placówki Towar wraz z dowodem zakupu.
 • W przypadku Towarów żywnościowych reklamacja z tytułu niezgodności towaru z umową może być rozpatrzona przez Sprzedawcę, jeżeli została złożona niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia Realizacji Zamówienia.
 • Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty złożenia jej przez Zamawiającego.
  O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedawcę listownie, emailem lub telefonicznie.
 • Zwrot pieniędzy w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji nastąpi niezwłocznie po zgłoszeniu się Zamawiającego w Placówce po otrzymaniu informacji o sposobie załatwienia reklamacji.
 • W przypadku Towarów, na które producent udzielił gwarancji, dokument gwarancji dostarczany jest wraz z Towarem, przy czym dokument ten wymaga potwierdzenia w Placówce.
 1. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 • W razie sporu ze Sprzedawcą lub jakichkolwiek wątpliwości co do swoich praw, Zamawiający ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 • Dostęp do pozasądowych procedur rozwiązywania sporów zapewniają np. stałe polubowne sądy konsumenckie działające w strukturach Inspekcji Handlowej. Zamawiający może również zwrócić się o pomoc prawną do Miejskiego/Powiatowego Rzecznika Konsumenta, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, oraz innych organizacji konsumenckich, takich jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich oraz Europejskie Centrum Konsumenckie, na zasadach obowiązujących w tych organizacjach. 
 1. Postanowienia końcowe
 • We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz innych odpowiednich ustaw.
 • Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający zgodność Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
 • Wszelkie spory wynikające z realizacji Zamówienia, w przypadku braku polubownego rozwiązania, będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany nie mogą naruszać praw Zamawiającego wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania w Serwisie. Sprzedawca poinformuje Zamawiającego o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. Jeżeli Zamawiający nie akceptuje zmian, powinien powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę poprzez kliknięcie w link „Nie akceptuję zmian Regulaminu”, co będzie jednoznaczne z wyrażeniem prośby o usunięcie Konta w Serwisie.
 1. Kontakt W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości, opinii i uwag prosimy o kontakt poprzez e-mail: zakupy@na-mace.pl lub za pośrednictwem Infolinii.
X